Leonid Brezhnev
Leonid Brezhnev (1906-1982) World Leader 1
Leonid Hurwicz
Leonid Hurwicz (1917-2008) Other 2
Leonid Stein
Leonid Stein (1934-1973) Chess Player 3
Leonid Kadeniuk
Leonid Kadeniuk, 64 Astronaut 4
Leonid Shamkovich
Leonid Shamkovich (1923-2005) Chess Player 5
Leonid Hambro
Leonid Hambro (1920-2006) Pianist 6
Leonid Pasternak
Leonid Pasternak (1862-1945) Artist 7
Leonid Mandelstam
Leonid Mandelstam (1879-1944) Scientist 8
Leonid Stadnyk
Leonid Stadnyk (1970-2014) Other 9
Leonid Kizim
Leonid Kizim (1941-2010) Astronaut 10

Ranked by popularity based on boosts and other user activity.