Jet Li
Jet Li, 51 1
Donnie Yen
Donnie Yen, 51 2
Zhenwei Wang
Zhenwei Wang, 18 3
Toshiro Mifune
Toshiro Mifune (1920-1997) 4
Bolo Yeung
Bolo Yeung, 68 5
Gordon Liu
Gordon Liu, 59 6
Byron Mann
Byron Mann, 47 7
Mifune Toshiro
Mifune Toshiro (1920-1997) 8
Chen Kun
Chen Kun, 38 9
Wu Jing
Wu Jing, 40 10
Dai Xiangyu
Dai Xiangyu, 29 11
John Chiang
John Chiang, 67 12
Xiaoshenyang
Xiaoshenyang, 33 13
Shih Kien
Shih Kien (1913-2009) 14

Ranked by popularity based on user activity.