Cities in Japan

Tokyo
Osaka
Yokohama
Okinawa
Fukuoka
Kanagawa
Kyoto
Saitama
Chiba
Hokkaido
Nagoya
Hiroshima
Hyogo Prefecture
Nara
Yokosuka
Kumamoto
Sapporo
Okayama
Kobe
Nagasaki
Nagano
Miyazaki
Kawasaki
Shizuoka
Niigata
Hamamatsu
Gifu Prefecture
Naha
Ichikawa
Fukoka
Oita
Kagoshima
Aomori
Kochi
Fukushima
Fukui
Amagasaki
Aichi
Sagamihara
Toyama
Nara Prefecture
Kanagawa Prefecture
Okazaki