Cities in Japan

Tokyo
Osaka
Yokohama
Okinawa
Fukuoka
Kanagawa
Kyoto
Chiba
Hiroshima
Saitama
Hokkaido
Nagoya
Hyogo Prefecture
Nara
Yokosuka
Kobe
Sapporo
Okayama
Kumamoto
Nagasaki
Hamamatsu
Nagano
Miyazaki
Oita
Kagoshima
Kawasaki
Niigata
Naha
Gifu Prefecture
Ichikawa
Fukoka
Nara Prefecture
Okazaki
Fukushima