Yvonne Strahovski
Yvonne Strahovski, 34TV Actress 1
Yvonne DeCarlo
Yvonne DeCarlo (1922-2007)Movie Actress 2
Yvonne Craig
Yvonne Craig (1937-2015)TV Actress 3
Yvonne Nelson
Yvonne Nelson, 30Movie Actress 4
Yvonne Zima
Yvonne Zima, 27Movie Actress 5
Yvonne Elliman
Yvonne Elliman, 64Pop Singer 6
Yvonne Okoro
Yvonne Okoro, 31Movie Actress 7
Yvonne Ryding
Yvonne Ryding, 53Pageant Contestant 8
Yvonne Suhor
Yvonne Suhor, 50TV Actress 9
Yvonne Rainer
Yvonne Rainer, 81Dancer 10
Yvonne Printemps
Yvonne Printemps (1894-1977)Movie Actress 11
Yvonne Chouteau
Yvonne Chouteau (1929-2016)Dancer 12
Yvonne Mitchell
Yvonne Mitchell (1915-1979)Movie Actress 13
Yvonne McGuinness
Yvonne McGuinness, 44Multimedia Artist 14
Yvonne Cartier
Yvonne Cartier, 86Dancer 15
Yvonne van Gennip
Yvonne van Gennip, 52Speed Skater 16
Yvonne Welbon
Yvonne Welbon, 49Screenwriter 17
Yvonne Kenny
Yvonne Kenny, 65Opera Singer 18
Yvonne Furneaux
Yvonne Furneaux, 88Movie Actress 19
Yvonne Vera
Yvonne Vera (1964-2005)Novelist 20
Yvonne Danson
Yvonne Danson, 57Runner 21
Yvonne Van Vlerken
Yvonne Van Vlerken, 47Triathlete 22

Ranked by popularity based on boosts and other user activity.