Jerry Yan
Jerry Yan, 37 1
Jay Chou
Jay Chou, 35 2
Rainie Yang
Rainie Yang, 30 3
Vic Chou
Vic Chou, 33 4
Teresa Teng
Teresa Teng (1953-1995) 5
Tsai Chin
Tsai Chin, 56 6
Annie Yi
Annie Yi, 45 7
Cheer Chen
Cheer Chen, 39 8
Ken Chu
Ken Chu, 35 9
Nicky Wu
Nicky Wu, 43 10
Jolin Tsai
Jolin Tsai, 33 11
Freya Lim
Freya Lim, 34 12
Vivian Hsu
Vivian Hsu, 39 13
Evan Yo
Evan Yo, 27 14
Cindy Yen
Cindy Yen, 27 15
Elva Hsiao
Elva Hsiao, 34 16
Jeff Chang
Jeff Chang, 47 17
Faith Yang
Faith Yang, 40 18
Alec Su
Alec Su, 40 19
Joe Chen
Joe Chen, 35 20
Joanna Wang
Joanna Wang, 26 21
Aska Yang
Aska Yang, 36 22
Calvin Chen
Calvin Chen, 33 23
Peggy Hsu
Peggy Hsu, 33 24
Fei Xiang
Fei Xiang, 53 25

Ranked by popularity based on user activity.