Famous Samanthas

1
Samantha Logan, 25
2
Samantha Partida, 21
3
Samantha Sharpe, 27
4
Samantha Eve, 18
5
Samantha Fekete, 23
6
Samantha Grecchi, 28
7
Samantha Harvey, 29
8
Samantha Boscarino, 27
9
Samantha Bulstrode, 14
10
Samantha Ravndahl, 29
11
Samantha Frison, 20
12
Samantha Chapman, 45
13
Samantha Desman, 15
14
Samantha Jade, 35
15
Samantha Lux, 25
16
Samantha Ruth Prabhu, 35
17
Samantha Caleon, 26
18
Samantha Gangal, 19
19
Samantha Baio, 16
20
Samantha Smith, 52
21
Samantha Barks, 31
22
Samantha Vázquez, 23
23
Samantha Beining, 18
24
Samantha Fox, 56
25
Samantha J, 25
26
Samantha Potter, 20
27
Samantha Jo, 31
28
Samantha Gordon, 19
29
Samantha Black, 38
30
Samantha Dell
31
Samantha Sánchez, 21
32
Samantha Quek, 33
33
Samantha Aguero, 19
34
Samantha Hoopes, 31
35
Samantha Morton, 45
36
Samantha Riehl, 22
37
Samantha Womack, 49
38
Samantha Burton, 30
39
Samantha Sepúlveda, 38
40
Samantha Ronson, 45
41
Samantha Diaz, 23
42
Samantha Long, 25
43
Samantha Robinson, 30
44
Samantha Bee, 52
45
Samantha Mathis, 52
46
Samantha Marie Cain, 19
47
Samantha Bailey, 20
48
Samantha Lee, 46