Chess Players Born in Russia

1
Anatoly Karpov, 70
2
Anish Giri, 27
3
Yury Dokhoian, 56
4
Gata Kamsky, 47
5
Boris Spassky, 84
6
Vladimir Kramnik, 46
7
Anatoly Lein (1931-2018)
8
Alexander Alekhine (1882-1946)
9
Alexandra Kosteniuk, 37
10
Viktor Korchnoi (1931-2016)
11
Mikhail Botvinnik (1911-1995)
12
Yuri Averbakh, 99
13
Igor Bondarevsky (1913-1979)
14
Alexander Khalifman, 55
15
Alexander Grischuk, 37
16
Alexander Morozevich, 44
17
Viacheslav Ragozin (1908-1962)
18
Natalia Pogonina, 36
19
Savielly Tartakower (1887-1956)
20
Vasily Smyslov (1921-2010)
21
Siegbert Tarrasch (1862-1934)
22
Vladimir Malakhov, 40
23
Simon Alapin (1856-1923)
24
Vladimir Simagin (1919-1968)
25
Valentina Golubenko, 31
26
Peter Svidler, 45
27
Yuri Balashov, 72
28
Vadim Milov, 49
29
Yuri Yakovich, 58
30
Alexander Kotov (1913-1981)
31
Vera Menchik (1906-1944)
32
Mikhail Chigorin (1850-1908)
33
Andrei Sokolov, 58
34
Yuri Razuvayev (1945-2012)
35
Vadim Zvjaginsev, 45
36
Yakov Estrin (1923-1987)
37
Semyon Furman (1920-1978)
38
Sergei Rublevsky, 47
39
Leonid Shamkovich (1923-2005)
40
Vera Nebolsina, 31
41
Nikolai Krogius, 91
42
Vladislav Tkachiev, 47