Chess Players Born in Russia

1
Anish Giri, 26
2
Anatoly Karpov, 69
3
Gata Kamsky, 46
4
Boris Spassky, 83
5
Anatoly Lein (1931-2018)
6
Vladimir Kramnik, 45
7
Alexandra Kosteniuk, 36
8
Alexander Alekhine (1882-1946)
9
Savielly Tartakower (1887-1956)
10
Viacheslav Ragozin (1908-1962)
11
Mikhail Botvinnik (1911-1995)
12
Natalia Pogonina, 35
13
Alexander Grischuk, 36
14
Yuri Averbakh, 98
15
Viktor Korchnoi (1931-2016)
16
Siegbert Tarrasch (1862-1934)
17
Valentina Golubenko, 30
18
Vladimir Malakhov, 39
19
Alexander Kotov (1913-1981)
20
Simon Alapin (1856-1923)
21
Yuri Balashov, 71
22
Vadim Milov, 48
23
Yury Dokhoian, 55
24
Peter Svidler, 44
25
Vasily Smyslov (1921-2010)
26
Yuri Yakovich, 57
27
Igor Bondarevsky (1913-1979)
28
Alexander Khalifman, 54
29
Yakov Estrin (1923-1987)
30
Yuri Razuvayev (1945-2012)
31
Vadim Zvjaginsev, 44
32
Andrei Sokolov, 57
33
Mikhail Chigorin (1850-1908)
34
Semyon Furman (1920-1978)
35
Vladimir Simagin (1919-1968)
36
Alexander Morozevich, 43
37
Vera Menchik (1906-1944)
38
Leonid Shamkovich (1923-2005)
39
Nikolai Krogius, 90
40
Vera Nebolsina, 30
41
Vladislav Tkachiev, 46
42
Sergei Rublevsky, 45