First Name Sam

1
Sam Hurley, 17
2
Sam Golbach, 24
3
Sam Smith, 28
4
Sam Pottorff, 25
5
Sam Wilkinson, 25
6
Sam Dezz, 19
7
Sam Rybka, 25
8
Sam Holland, 22
9
Sam Claflin, 34
10
Sam Pepper, 32
11
Sam Andrews, 19
12
Sam Hunt, 36
13
Sam Collins, 25
14
Sam Kim, 23
15
Sam Tsui, 32
16
Sam Jose, 19
17
Sam Thompson, 28
18
Sam Tabor, 27
19
Sam Faiers, 30
20
Sam Pettersson, 19
21
Sam Kelly (1943-2014)
22
Sam Gonzalez, 17
23
Sam Walton (1918-1992)
24
Sam Hurley, 39
25
Sam Cooke (1931-1964)
26
Sam Fender, 27
27
Sam Shoaf, 16
28
Sam Frank, 18
29
Sam Gowland, 25
30
Sam Taylor-Johnson, 54
31
Sam Heughan, 41
32
Sam Mooney, 18
33
Sam Elliott, 76
34
Sam Retford, 21
35
Sam Vicchiollo, 20
36
Sam Kolder, 25
37
Sam Kiszka, 22
38
Sam Neill, 73
39
Sam Lerner, 28
40
Sam Kerr, 27
41
Sam Leenerts, 18
42
Sam Anderson, 33
43
Sam King, 25
44
Sam Worthington, 44
45
Sam Bechara, 24
46
Sam Rockwell, 52
47
Sam Houston (1793-1863)
48
Sam Bird, 34