Gene Simmons
Gene Simmons, 64 1
Eyal Golan
Eyal Golan, 43 2
Ofra Haza
Ofra Haza (1957-2000) 3
Achinoam Nini
Achinoam Nini, 45 4
Asaf Avidan
Asaf Avidan, 34 5
Shiri Maimon
Shiri Maimon, 33 6
Kobi Oz
Kobi Oz, 44 7
Aviv Geffen
Aviv Geffen, 41 8
Ninet Tayeb
Ninet Tayeb, 30 9
Tal Benyerzi
Tal Benyerzi, 24 10
Moshe Peretz
Moshe Peretz, 31 11
Shlomo Artzi
Shlomo Artzi, 64 12
Johnny Goldstein
Johnny Goldstein, 23 13
Dana International
Dana International, 42 14
Mike Brant
Mike Brant (1947-1975) 15
Harel Skaat
Harel Skaat, 32 16
Maya Bouskilla
Maya Bouskilla, 36 17
Rika Zarai
Rika Zarai, 76 18
Danny Sanderson
Danny Sanderson, 63 19
Ivri Lider
Ivri Lider, 40 20
David Broza
David Broza, 58 21
Arik Einstein
Arik Einstein, 75 22

Ranked by popularity based on user activity.