Gene Simmons
Gene Simmons, 65 1
Eyal Golan
Eyal Golan, 43 2
Ofra Haza
Ofra Haza (1957-2000) 3
Aviv Geffen
Aviv Geffen, 41 4
Asaf Avidan
Asaf Avidan, 34 5
Shiri Maimon
Shiri Maimon, 33 6
Achinoam Nini
Achinoam Nini, 45 7
Harel Skaat
Harel Skaat, 33 8
Kobi Oz
Kobi Oz, 45 9
Ninet Tayeb
Ninet Tayeb, 30 10
Shlomo Artzi
Shlomo Artzi, 64 11
Tal Benyerzi
Tal Benyerzi, 24 12
Moshe Peretz
Moshe Peretz, 31 13
Arik Einstein
Arik Einstein, 75 14
Maya Bouskilla
Maya Bouskilla, 36 15
Johnny Goldstein
Johnny Goldstein, 23 16
Dana International
Dana International, 42 17
Mike Brant
Mike Brant (1947-1975) 18
David Broza
David Broza, 59 19
Rika Zarai
Rika Zarai, 76 20
Danny Sanderson
Danny Sanderson, 63 21
Ivri Lider
Ivri Lider, 40 22
Mei Finegold
Mei Finegold, 31 23
Shoshana Damari
Shoshana Damari, 91 24
Yardena Arazi
Yardena Arazi, 63 25

Ranked by popularity based on user activity.